Меню Закрити

Річні звіти

 1. Білоцерківський національний аграрний університет
 2. Вінницький національний аграрний університет
 3. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
 4. Вінницький національний технічний університет
 5. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 6. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 7. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 8. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 9. Донецький національний медичний університет
 10. Донецький національний технічний університет
 11. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 12. Донецький національний університет імені Василя Стуса
 13. Житомирський національний агроекологічний університет
 14. Запорізький національний технічний університет
 15. Запорізький національний університет
 16. Івано-Франківський національний медичний університет
 17. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 18. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 19. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 20. Київський національний лінгвістичний університет
 21. Київський національний торговельно-економічний університет
 22. Київський національний університет будівництва і архітектури
 23. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 24. Київський національний університет культури і мистецтв
 25. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
 26. Київський національний університет технологій та дизайну
 27. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 28. Криворізький національний університет
 29. Луганський національний аграрний університет
 30. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 31. Луцький національний технічний університет
 32. Львівська національна академія мистецтв
 33. Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
 34. Львівський національний аграрний університет
 35. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 36. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
 37. Львівський національний університет імені Івана Франка
 38. Миколаївський національний аграрний університет
 39. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
 40. Національна академія внутрішніх справ
 41. Національна академія державного управління при Президентові України
 42. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
 43. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
 44. Національна академія Національної гвардії України
 45. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 46. Національна академія прокуратури
 47. Національна академія Служби безпеки України
 48. Національна академія статистики, обліку та аудиту
 49. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
 50. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
 51. Національна металургійна академія України
 52. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
 53. Національний авіаційний університет
 54. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 55. Національний лісотехнічний університет України
 56. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
 57. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
 58. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
 59. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 60. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 61. Національний транспортний університет
 62. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 63. Національний університет «Львівська політехніка»
 64. Національний університет «Одеська морська академія»
 65. Національний університет «Одеська юридична академія»
 66. Національний університет «Острозька академія»
 67. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 68. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 69. Національний університет водного господарства та природокористування
 70. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 71. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
 72. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 73. Національний університет харчових технологій
 74. Національний університет цивільного захисту України
 75. Національний фармацевтичний університет
 76. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 77. Одеська національна Академія зв’язку ім. О. С. Попова
 78. Одеська національна академія харчових технологій
 79. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
 80. Одеський національний економічний університет
 81. Одеський національний медичний університет
 82. Одеський національний морський університет
 83. Одеський національний політехнічний університет
 84. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 85. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
 86. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 87. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 88. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 89. Сумський національний аграрний університет
 90. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 91. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 92. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 93. Тернопільський національний економічний університет
 94. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 95. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 96. Ужгородський національний університет
 97. Уманський національний університет садівництва
 98. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 99. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
 100. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 101. Харківський національний медичний університет
 102. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
 103. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 104. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 105. Харківський національний університет внутрішніх справ
 106. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 107. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
 108. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
 109. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
 110. Харківський національний університет радіоелектроніки
 111. Херсонський національний технічний університет
 112. Хмельницький національний університет
 113. Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
 114. Центральноукраїнський національний технічний університет
 115. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 116. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 117. Чернігівський національний технологічний університет
 118. Чорноморський національний університет імені Петра Могили