Меню Закрити

Звернення громадян

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у своїй роботі зі зверненнями громадян керується Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, затвердженою наказом №11 від 22.05.2020, іншими нормативно-правовими актами.

Законом України «Про звернення громадян» визначено, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, оганізацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернення може бути подане окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Письмове звернення громадянина України надаються до Національного агентства:

  • Шляхом надсилання його поштовим відправленням на адресу Національного агентства: вулиця Бориса Грінченка, 1, м. Київ 01001;
  • через поштову скриньку Національного агентства, що розташована за адресою вулиця Бориса Грінченка, 1, м. Київ;
  • шляхом надсилання належним чином оформленого звернення (сканкопії або підписаного кваліфікованим електронним підписом) на електронну пошту public@naqa.gov.ua

У зверненні обов’язково має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зазначені канали зв’язку для надання відповіді на звернення.

Письмове звернення має бути підписано власноруч заявником (заявниками) із зазначенням дати. Допускається підписання звернення із застосуванням КЕП.

Письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Якщо питання, порушені в одержаному Національним агентством зверненні, не входять до його повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

Корисні посилання