Меню Закрити

Секретаріат

Хименко Олександр Анатолійович

Керівник секретаріату

Осіюк Олександра Олексіївна

Заступниця керівника секретаріату


Акредитація освітніх програм

Основні напрями роботи відділу:

 • Опрацювання повідомлень та формування у вебсервісі plan.naqa.gov.ua Графіка прийняття від ЗВО та наукових установ заяв про акредитацію та відомостей про самооцінювання освітніх програм на кожен навчальний рік;
 • Перевірка за формальними ознаками (наявність ліцензії, коректність надання інформації тощо) поданих закладами відомостей про самооцінювання та їх реєстрація в інформаційно-комунікативній системі Національного агентства;
 • Консультативна допомога гарантам з процедурних питань через електронну скриньку accreditation@naqa.gov.ua;
 • Відповіді на звернення громадян та офіційні запити про інформацію від ЗВО в межах повноважень відділу;
 • Інформаційно-аналітична робота та контроль якості матеріалів акредитаційних справ;
 • Навчально-консультативна діяльність (участь у вебінарах, конференціях, тренінгах, круглих столах та міжнародних програмах з питань акредитації освітніх програм);
 • Підготовка матеріалів до засідання Національного агентства у межах повноважень відділу.

Денискіна Ганна Олександрівна

керівниця відділу акредитації освітніх програм

accreditation@naqa.gov.ua

Основні напрями роботи відділу:

 • Здійснення заходів щодо відбору кваліфікованих експертів для акредитацій освітніх програм за відповідними спеціальностями;
 • Організація роботи з підготовки, навчання та тестування експертів;
 • Організаційний супровід акредитаційних експертиз;
 • Консультування експертів з акредитації ОП;
 • Ведення реєстру експертів;
 • Супровід Комісії щодо забезпечення якості роботи експертів;
 • Аналіз роботи експертів;
 • Укладання договорів з експертами;
 • Підготовка проєктів актів з питань діяльності експертів.

Панасюк Зоряна Олександрівна

керівниця відділу супроводу експертів

experts@naqa.gov.ua

Основні напрями роботи відділу:

 • Організаційний, інформаційний, аналітичний і технічний супровід діяльності галузевих експертних рад (далі – ГЕР);
 • Забезпечення супроводу діяльності ГЕР під час розгляду питань акредитації та стандартів вищої освіти й підтримка у проведенні засідань ГЕР;
 • Організація роботи з формування аналітико-інформаційного супроводу ГЕР під час розгляду акредитаційної справи в електронній системі Національного агентства та іншої діяльності ГЕР;
 • Організаційний, документний, технічний та інформаційний супровід конкурсного відбору до ГЕР;
 • Участь у розробленні та внесенні змін до нормативно-правових актів з питань акредитації освітніх програм та роботи ГЕР;
 • Співпраця з іншими структурними підрозділами Секретаріату з питань, дотичних до діяльності ГЕР.

Пізнюк Леся Володимирівна

керівниця відділу супроводу галузевих експертних рад

konkurs.ger@naqa.gov.ua


Робота спеціалізованих рад та доброчесність

Основні напрями роботи відділу:

 • Адміністрування інформаційної системи Національного агентства, призначеної для внесення інформації, передбаченої Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (далі – Порядок № 44);
 • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги закладам вищої освіти (науковим установам) з питань застосування Порядку № 44;
 • Супровід розгляду Комітетом з питань діяльності разових спеціалізованих вчених рад Національного агентства повідомлень щодо порушення процедури захисту дисертації та Національним агентством подань Комітетом з питань діяльності разових спеціалізованих вчених рад про наявність або відсутність порушень встановлених Порядком № 44 процедури захисту дисертації;
 • Супровід розгляду Комітетом з питань етики Національного агентства скарг/повідомлень щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації та Національним агентством подань Комітету з питань етики Національного агентства про наявність або відсутність у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації;
 • Участь у розробці, внесенні змін до нормативно-правових актів з питань академічної доброчесності, атестації здобувачів ступеня доктора філософії та діяльності разових спеціалізованих вчених рад.

Шипілов Леонтій Миколайович

керівник відділу супроводу разових рад та аналітики

svr@naqa.gov.ua


Забезпечення адміністративно-господарської діяльності Національного агентства

Основні напрями роботи відділу:

 • Організація засідань та опрацювання проєктів рішень Національного агентства;
 • Забезпечення інформаційного та організаційно-технічного супроводу засідань Національного агентства;
 • Здійснення правового, інформаційного та організаційно-технічного супроводу Апеляційного комітету та Комітету із питань військової освіти;
 • Забезпечення правового, інформаційного та організаційно-технічного супроводу Комісії щодо забезпечення якості роботи експертів;
 • Підготовка документів за результатами засідання Національного агентства.
 • Підготовка аналітичної інформації щодо акредитаційних справ;
 • Внесення відомостей до інформаційно-комунікаційної системи Національного агентства.

Алієв Максим Михайлович

керівник відділу підготовки засідань та супроводу роботи комітетів

Основні напрями роботи відділу:

 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативних актів Національним агентством, його працівниками під час виконання покладених на них завдань і посадових обов’язків;
 • Забезпечення в установленому порядку представництва (самопредставництва) інтересів Національного агентства в судах України та інших органах;
 • Розроблення та участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів та інших нормативних документів з питань, що належать до компетенції Національного агентства;
 • Перегляд разом із структурними підрозділами секретаріату Національного агентства нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 • Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів із ЗВО, участь у їх підготовці, наданні правової оцінки та здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань;
 • Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням;
 • Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції в Національному агентстві та контроль за їх здійсненням відповідно до законодавства;
 • Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи тощо, та вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
 • Надання роз’яснень щодо застосування законодавства, надання правових консультації з питань, що належать до компетенції Національного агентства;
 • Сприяння дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу секретаріату Національного агентства.

Сабадош Тетяна Іванівна

керівниця відділу правового забезпечення

Основні напрями роботи відділу:

 • Встановлення єдиного порядку документування управлінської діяльності Секретаріату і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Секретаріату;
 • Розроблення та забезпечення додержання Інструкції з діловодства Національного агентства та номенклатури справ;
 • Організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі до архіву;
 • Забезпечення опрацювання наказів та доручень Голови Національного агентства, його заступників, керівництва Секретаріату;
 • Здійснення контролю за своєчасним розглядом та проходженням документів в Секретаріаті, проведення аналізу причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
 • Забезпечення виконання вимог охорони праці, пожежної безпеки та контроль за безумовним дотриманням вимог з охорони праці та протипожежної безпеки співробітниками інших структурних підрозділів Національного агентства;
 • Розробка та своєчасний перегляд інструкції з охорони праці;
 • Участь у здійсненні заходів щодо придбання та систематичного оновлення оргтехніки, технічних засобів пpaцi, обладнання робочих місць працівників Національного агентства;
 • Участь у підготовці матеріалів для проведення публічних закупівель з питань, що відносяться до сфери компетенції відділу;
 • Розробка номенклатури справ Національного агентства;
 • Ведення державного обліку документів Національного архівного фонду (далі – НАФ) та щорічне подання відомостей про їхню кількість за формою, встановленою Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, Державною архівною службою України;
 • Проведення попередньої експертизи цінностей документів, що зберігаються у секторі діловодства, складання та подання на розгляд експертної комісії Національного агентства проєктів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
 • Підготовка і передача документів до НАФ й до Центрального державного архіву вищих органів влади України.

Руда Лариса Володимирівна

керівниця відділу діловодства та технічного забезпечення діяльності

Щодо звернення громадян та запит на інформацію – public@naqa.gov.ua

Щодо переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм – sert@naqa.gov.ua

Основні напрями роботи відділу:

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Національного агентства та складення звітності, відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а    також інших нормативно-правових актів, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • Відображення достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними/нематеріальними ресурсами;
 • Планування та аналіз фінансово-господарської діяльності Національного агентства;
 • Оперативне управління коштами в межах затвердженого кошторису загального і спеціального фондів та їх перерозподіл;
 • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних/нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативних документів;
 • Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • Співпраця з іншими структурними підрозділами Секретаріату з питань, що стосуються діяльності відділу.

Журавленко Валентина Сергіївна

керівниця відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення діяльності

Основні напрями роботи відділу:

 • Забезпечення та організація кадрових процесів в Національному агентстві відповідно до вимог законодавства;
 • Організація процесів управління персоналом відповідно до потреб Секретаріату;
 • Ведення кадрового діловодства;
 • Ведення військового обліку особового складу працівників Національного агентства.

Пончук Юлія Василівна

керівниця відділу кадрового та організаційного забезпечення

Основні напрями роботи відділу:

 • Формування позитивного іміджу Національного агентства;
 • Інформування громадськості про діяльність Національного агентства;
 • Налагодження співпраці та взаємодія зі ЗМІ, міжнародними та іноземними агенціями та установами, партнерами;
 • Здійснення моніторингу висвітлення ЗМІ діяльності Національного агентства, організація оперативного реагування на критичні повідомлення;
 • Здійснення моніторингу громадської думки щодо оцінки діяльності Національного агентства;
 • Формування та реалізація інформаційної політики Національного агентства;
 • Здійснення організаційного забезпечення сайту, ведення соціальних мереж Національного агентства, зокрема, оприлюднення на сайті документів виданих Національним агентством та прийняті ним рішення;
 • Організація та проведення пресконференцій, круглих столів, міжнародних зустрічей та інших заходів (в онлайн та офлайн форматах);
 • Вивчення міжнародного досвіду роботи іноземних агентств;
 • Моніторинг грантових проєктів, написання грантових заявок, підготовка та реалізація грантових проєктів;
 • Здійснення обробки сертифікатів, виданих іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами із забезпечення якості вищої освіти та внесення відомостей до ЄДЕБО.

Максим Фоломєєв

Керівник відділу зв’язків з громадськістю та міжнародного співробітництва

communication@naqa.gov.ua

Основні напрями роботи сектору:

 • Організація єдиного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного агентства;
 • Моніторинг і аналіз статистичної інформації про стан та тенденції розвитку вищої освіти;
 • Координація діяльності у сфері обміну інформацією з освітніми, науковими установами, іншими організаціями;
 • Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • Розробка навчально-методичних матеріалів для здійснення навчання експертів та членів ГЕР;
 • Проведення тренінгів та інших навчальних заходів.