Меню Закрити

Місія та стратегія Агентства

Дію стратегії пролонговано 25 жовтня 2022 року
на засіданні Національного агентства на період воєнного стану

СТРАТЕГІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО 2022 р.

ВСТУП

Забезпечення якості вищої освіти є вимогою сучасності, ключовим принципом Болонської декларації та незаперечним пріоритетом для академічної спільноти і державної освітньої політики країн Європи та інших розвинених країн світу. На жаль, Україна не є лідером у сфері забезпечення якості вищої освіти, у країні спостерігаються процеси деградації окремих закладів вищої освіти, прояви академічної недоброчесності, надання неякісних освітніх послуг, відсутність взаємодії та довіри між стейкхолдерами.

Рушійною силою забезпечення якості вищої освіти має стати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке є незалежним постійно діючим колегіальним органом і створення якого передбачено Законом України “Про вищу освіту” 2014 року.

Перший склад Національного агентства було обрано у 2015 році, проте через цілу низку причин він так і не почав свою роботу. У 2018 році відбулося “перезавантаження” Національного агентства – Законом України “Про освіту” 2017 року були змінені принципи обрання членів Агентства, новий склад був обраний міжнародною конкурсною комісією та затверджений Кабінетом Міністрів України у грудні 2018 року, у січні-лютому 2019 року був обраний і затверджений Кабінетом Міністрів України керівний склад Агентства. Наприкінці лютого 2019 року Національне агентство офіційно розпочало свою діяльність, обрало Голову Секретаріату і приступило до відбору та призначення його працівників.

Сьогодні Національне агентство набуває спроможності реалізовувати державну політику в сфері вищої освіти, протистояти сучасним викликам та стати каталізатором змін у вищій освіти України з метою формування культури її якості. Наша Стратегія є дороговказом вищезгаданих змін, визначає місію та цінності Агентства, декларує стратегічні цілі та напрями їх реалізації.

 1. МІСІЯ

Місія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – стати каталізатором позитивних змін у вищій освіті та формування культури її якості.

 1. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Стратегічні цілі Національного агентства реалізуються за трьома головними напрямами:

 1. Якість освітніх послуг
 • гарантування якості освітніх програм через впровадження ефективної процедури їх акредитації та вимогливого ставлення до процедур Агентства та діяльності закладів вищої освіти;
 • сприяння функціонуванню внутрішніх систем забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти шляхом реалізації консультативно-інформаційної діяльності та бенчмаркінгу локальних систем якості;
 • погодження стандартів та розробка критеріїв забезпечення якості вищої освіти на основі передових світових і національних практик.
 1. Визнання якості наукових результатів
 • формування політики доброчесності наукових досліджень через впровадження прозорих і ефективних процедур, нетерпимість до проявів псевдонауки;
 • запровадження процедур атестації наукових кадрів, які відповідають кращим європейським стандартам;
 • акредитація спеціалізованих вчених рад на підставі розробленого положення та моніторинг їх діяльності.
 1. Забезпечення системного впливу діяльності Національного агентства
 • моніторинг та аналіз результатів діяльності закладів вищої освіти щодо забезпечення якості освіти через проведення акредитаційних процедур і атестації наукових кадрів;
 • сприяння інтеграції системи вищої освіти України в світовий освітній та науковий простір шляхом встановлення партнерських стосунків з іноземними агентствами забезпечення якості, заохочення закладів вищої освіти до міжнародної співпраці та визнання освітніх і наукових ступенів здобутих в іноземних ЗВО;
 • забезпечення ефективної взаємодії у сфері забезпечення якості вищої освіти між усіма стейкхолдерами через взаємоповагу у відносинах, відновлення довіри, забезпечення відкритості у спілкуванні;
 • стимулювання участі українських закладів вищої освіти в міжнародних освітньо-наукових рейтингах на основі запровадження нових якісних критеріїв;
 • використання кращих світових практик при повазі до національної освітньої традиції;
 • формування власної позитивної репутації через довіру учасників освітнього процесу та стейкхолдерів до Агентства.

Досягнення зазначених цілей відбувається через впровадження визначених Агентством цінностей та принципів внутрішньої культури організації.

 1. ЦІННОСТІ
 • Партнерство – здатність співпрацювати на засадах рівності, сприйняття всіх думок і поваги до існуючих і потенційних партнерів.
 • Інноваційність – здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у вітчизняній практиці ідеї, технології, методики, пов’язані із забезпеченням якості вищої освіти.
 • Відповідальність – здатність і готовність до адекватного реагування на наслідки вчинених дій і прийнятих рішень.
 • Доброчесність – відданість моральним принципам і стандартам, які відповідають засадам професійної етики та особистої чесності.
 • Відкритість – готовність Агентства до співпраці з усіма сторонами, зацікавленими в підвищенні якості вищої освіти в Україні.
 • Прозорість – готовність надати суспільству повну та об’єктивну інформацію про систему та результати діяльності Агентства.
 • Незалежність – здатність Агентства повноцінно та якісно виконувати свої функції без зовнішнього впливу.
 • Достовірність – здійснення діяльності Агентства на основі врахування всієї сукупності встановлених фактів.
 • Професіоналізм – наявність глибокої компетентності як основи для ухвалення обґрунтованих рішень.
 • Вимогливість – справедливе прагнення професійності, об’єктивності та правди.
 • Довіра – упевненість у порядності та доброзичливості усіх учасників освітнього процесу.
 1. ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • повага до думки кожного, колегіальність, прагнення консенсусу;
 • прагнення до самовдосконалення, саморозвитку на основі критичної самооцінки;
 • культивування духу взаємної підтримки, щирості та ініціативи;
 • формування та підтримка інституційної та персональної репутації.
 1. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Стратегія затверджується рішенням Національного агентства під час його чергового засідання.

Публічна презентація стратегії (додаток А) оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Національного агентства.

Стратегія оновлюється на щорічній стратегічній сесії, у рамках якої проводиться оцінка завдань, що вже виконані, та аналізуються цілі, які були досягнені. Стратегія оновлюється з урахуванням змін внутрішнього та зовнішнього середовища.

 1. ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇХ КОНТРОЛЬ

План реалізації стратегії розробляється та затверджується щорічно. Щорічні плани реалізації стратегії формуються Головою та заступниками Голови Національного агентства, Комітетами Національного агентства, Головою Секретаріату національного агентства, його департаментами і допоміжними підрозділами відповідно до їх функціональних обов’язків. Форма Плану реалізації стратегії додається (Додаток Б). Плани реалізації стратегії спираються на затверджену рішенням Національного агентства Стратегію до 2022 року від 16 квітня 2019 року.

Члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідають за здійснення контролю за реалізацією стратегії за підтримки Секретаріату, його департаментів і інших підрозділів. Контроль включає моніторинг, щорічний самоаналіз і зовнішню оцінку реалізації стратегії.

Дію стратегії пролонговано 25 жовтня 2022 року на засіданні Національного агентства на період воєнного стану.


СТРАТЕГІЯ