Меню Закрити

Як сформувати якісну програму роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми?

У сучасних умовах акредитаційні експертизи освітніх програм проводяться в онлайн форматі. При цьому ще більшої актуальності набуває забезпечення її повноцінності та якісності. Першим етапом спільної роботи закладу вищої освіти та експертної групи є планування та відповідно – укладання та погодження програми візиту. Мета роботи експертної групи тут полягає у встановленні переліку проблемних питань, тематики зустрічей з учасниками акредитаційного процесу, їх послідовності та тривалості, визначенні складу груп учасників за кожною зустріччю.

Програма акредитаційного візиту повинна передбачити можливості для встановлення достовірності фактів, вказаних у відомостях про самооцінювання, а також передбачити можливості отримання додаткової інформації. Така інформація може стосуватися як окремих аспектів розвитку ОП, так і діяльності відповідних служб, відділів та колективних органів ЗВО за цією програмою.

Програма візиту є спільним компромісним документом, у якому викладено узгоджену позицію усіх учасників акредитаційного процесу щодо його реалізації. При формуванні, корегуванні, уточненні і затвердженні цього документу важливим є змістовний, організаційний та комунікаційний аспекти. Розглянемо змістовний аспект.

Існуючі підходи до формування програм візиту можуть бути такими:

  1. використання типового зразку;
  2. особистий досвід членів ЕГ щодо акредитації ОП;
  3. урахування необхідності комплексного аналізу інформації, яка стосується ОП, з урахуванням інтересів усіх учасників акредитаційної експертизи.

На нашу думку, останній підхід є найбільш доцільним, хоча й вимагає більших зусиль. Він передбачає побудову програми візиту, яка ґрунтується на детальному вивчені членами ЕГ інформації щодо ОП.

Розглянемо сутність цього підходу детальніше. Першим етапом реалізації такого підходу є ознайомлення членів ЕГ з доступною інформацією щодо ОП, яка акредитується. Другим етапом – формування переліку зустрічей та видів діяльності з представниками ЗВО, визначення складу учасників і дати та часу їх проведення. На етапі розробки проекту програми члени ЕГ, плануючи кожну тематичну зустріч, повинні визначити її мету, з’ясувати, яку основну інформаційну невизначеність слід усунути на цій зустрічі, хто із учасників зустрічі повинен надати факти та судження, які сприятимуть об’єктивній оцінці явищ, процесів чи процедур щодо ОП, яка акредитується.

Враховуючи часове обмеження кожної зустрічі, необхідно чітко визначитись із кількісним та якісним складом учасників. Якщо, наприклад, мова йде про здобувачів ОП бакалаврського рівня, то слід визначитись із формою навчання та курсом. При плануванні зустрічей з НПП потрібно встановити перелік викладачів тих освітніх компонентів, які є важливими або суперечливими у реалізації ОП. На етапі подальшого узгодження проекту програми необхідно довести до відома ЗВО, з ким із учасників ОП, роботодавців чи стейкхолдерів Ви маєте намір поспілкуватись під час кожної конкретної зустрічі.

Членам ЕГ варто визначитися, як саме повинна бути організована кожна зустріч, хто її модеруватиме, чітко окреслити перелік питань Слід визначитись і узгодити формат спілкування: чи буде забезпечено належну якість спілкування та його конфіденційний характер під час зустрічі. Члени ЕГ повинні мати можливість персонально звернутись до кожного із учасників зустрічі. Практика опитування, коли запитання ставиться на загал, є неприйнятною, адже не дозволяє отримати збалансовану відповідь. Особливу увагу слід приділити плануванню зустрічей з розробниками ОП, групою забезпечення її реалізації та безпосередніми учасниками освітнього процесу і роботодавцям.

При плануванні часу і тривалості зустрічі слід, по можливості, враховувати побажання учасників щодо їх зручності. Наприклад, заздалегідь неузгоджена з роботодавцями зустріч може привести до неможливості отримання важливої для оцінювання якості ОП інформації, а ситуативна заміна ЗВО роботодавців не завжди має конструктивні наслідки. При плануванні зустрічі щодо огляду матеріально-технічного забезпечення важливо узгодити з гарантом, у якому форматі буде здійснюватись цей огляд: 3D тур, фото- чи відеозвіт, надання документального підтвердження наявності технологічного обладнання та оснащення аудиторій і лабораторій, відеотрансляції інфраструктури освітнього середовища чи поєднання зазначених форматів.

Особливою зустріччю, для якої не планується ні якісний, ні кількісний склад учасників, є відкрита зустріч. Але і на відкритій зустрічі має діяти обмеження щодо складу учасників. Неприйнятною є практика долучення на цю зустріч гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО. Часто учасниками такої зустрічі є особи, які на цій зустрічі намагаються задавати питання членам ЕГ, щоб зрозуміти їх ставлення до ЗВО, учасників ОП і отримати якісь попередні судження щодо оцінки її якості. Важливо, що відкриту зустріч члени ЕГ не повинні розглядати як майданчик для оцінок чи суджень, тим більше аналізу окремих зустрічей. Мета відкритої зустрічі – врахувати думки, судження, оцінки мотивованих до спілкування осіб, які безпосередньо зацікавлені в реалізації ОП, але не мали змоги висловити свою позицію під час роботи ЕГ в закладі.

Завершує програму візиту фінальна зустріч (фінальний брифінг). Склад цієї зустрічі передбачає участь гаранта ОП та адміністрації підрозділу за яким закріплено ОП, що акредитується, та адміністрації ЗВО. Тривалість брифінгу не повинна перевищувати 30 хвилин. На початку брифінгу керівник ЕГ (або кожен із членів ЕГ) стисло виступає, ознайомлюючи представників ЗВО з основними враження щодо проведеної акредитаційної експертизи, доводить до присутніх позицію членів ЕГ щодо сильних та слабких сторін ОП. При плануванні фінального брифінгу не слід формулювати остаточне оцінювання окремих аспектів ОП та її здійснення. У результаті більш глибокого аналізу та обміну судженнями в подальшому ці позиції можуть змінитися як в сторону підвищення, так і зниження рівня оцінювання. ЗВО одразу ж ідентифікує розбіжності в позиціях ЕГ під час брифінгу та у представленому звіті про акредитаційну експертизу ОП.

Отже, планування програми роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи є реальним інструментом забезпечення якості її проведення.